กำลังโหลด...
MYCARD-Game of Khans

MYCARD-Game of Khans

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน Malaysia
 • ส่วนลด Guest
 • การจัดส่ง จัดส่งทันที
MYCARD-Game of Khans (可汗的游戏)
Official Web: https://gok.clktec.com/

เลือกชนิดของบัตร

ปริมาณการซื้อ

ขีดจำกัดการซื้อ: 1 ~ 10 ฟรี: ไม่มี
 • ทั้งหมด
  $ 5.23
  SEAGM เครดิต 2,211
 • ส่วนลด
  ไม่มี

MyCard - Game of Khans《可汗的遊戲》

Game of Khans explores the nomadic cultures of central Asia. You can experience life, love and loss on the steppe in this beautiful historical fantasy. Take on the role of a rising Khan, destined to build the largest empire that the world has ever known. Your domain will span Asia, Europe, and everything in-between! Fight skilled opponents in epic horde battles and create a legacy to rival any great leader of old. Stories of your journey and empire will be remembered for a thousand years – but will your name be feared...or loved? Create your destiny in this one-of-a-kind adventure!
- Command the might of the MONGOL HORDE!
- Seek strategy from HANDSOME ADVISORS!
- Court and romance your BEAUTIFUL WIVES!
- Diversify your lineage of SONS and DAUGHTERS!
- Build your cities to FLOURISH and PROSPER!
- Dominate old dynasties and DICTATE TERMS!
- Join horde battles and DOMNATE THE BATTLEFIELD!可汗的游戏探索了中亚的游牧文化。在这个美丽的历史幻想中,您可以在草原上体验生活、爱情和失落。扮演崛起的可汗,注定要建立世界上最大的帝国。您的域名将跨越亚洲、欧洲以及介于两者之间的一切!在史诗般的部落战斗中与技术娴熟的对手战斗,并创造与任何古代伟大领袖相抗衡的遗产。你的旅程和帝国的故事将被铭记一千年——但你的名字会被恐惧……或被爱吗?在这场独一无二的冒险中创造你的命运!
- 指挥蒙古部落的力量!
- 从英俊的顾问那里寻求策略!
- 追求和浪漫你美丽的妻子!
- 多样化您的儿子和女儿的血统!
- 建设你的城市,繁荣昌盛!
- 统治旧朝代和口述条款!
- 加入部落战斗并统治战场!


【儲值入口】


【官方下載鏈接】

App Store: https://apps.apple.com/hk/app/id1514341641
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dc.gok.google

儲值教學:

https://mycardmalaysia.blogspot.com/2021/05/mycard.html