Đang tải...

Phương thức thanh toán

Important Notice:

 1. Không chấp nhận thanh toán bang chuyển khoản điện tử. [Thêm thông tin]
 2. KHÔNG TIẾT LỘ thông tin chuyển khoản ngân hàng cho bên thứ ba. [Thêm thông tin]

Thanh toán trực tuyến

 • Phí xử lý:: MYR 0.50

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: 1.2%

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: 10%

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: 0.6%

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: 1.2% + MYR 0.20

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: 2% or min MYR 1.00

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: 10%

  Thời gian xử lý: Instant

 • Phí xử lý:: MYR 0.80

  Thời gian xử lý: Instant

Chuyển khoản ngân hàng/ nộp tiền mặt tại quầy giao dịch của ngân hàng - Internet Banking, Chuyển khoản ATM